Nguyên nhân nào có ý nghĩa quyết định nhất đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)? A. Sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc

Question

Nguyên nhân nào có ý nghĩa quyết định nhất đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)?

A.
Sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế.
B.
Tinh thần đoàn kết của ba nước Đông Dương.
C.
Tinh thần anh dũng, chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
D.
Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
2
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc đấu tranh của tư sản dân tộc phát động là

A.
Phong trào “ chấn hưng nội hóa”, “ bài trừ ngoại hóa”
B.
Thành lập tổ chức Công hội ở Sài Gòn.
C.
Bãi công của công nhân Ba Son
D.
Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông Dương.
3
Khối quân sự NATO là tên viết tắt của

A.
khối quân sự ở Trung Cận Đông.
B.
Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.
C.
khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.
D.
hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á
4
Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, Pháp tăng cường đầu tư, bỏ vốn nhiều nhất ở những lĩnh vực nào?

A.
Công nghiệp chế tạo máy.
B.
Mở một số cơ sở công nghiệp nhẹ.
C.
Trồng cây cao su.
D.
Công nghiệp khai mỏ và trồng cây cao su.
5
Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ vào ngày 19/12/1946 là do

A.
20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta.
B.
quân Anh dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
C.
ta đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến.
D.
Pháp bội ước gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang và trao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng.
6
Mục đích tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng ta năm 1986 là

A.
đáp ứng những chuyển biến của tình hình thế giới.
B.
học tập công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc.
C.
Do truyền thống cải cách của dân tộc.
D.
đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, phát triển đi lên.
7
Tháng 4 – 1994 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Nam Phi?

A.
Tiến hành cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở châu Phi.
B.
Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
C.
thành lập tổ chức liên minh châu Phi.
D.
N.Manđêla trở thành chủ tịch ANC.
8
Đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam là

A.
kiên quyết, độc lập, tự chủ, dựa vào nhân dân.
B.
giữ vững thế tiến công, kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
C.
toàn dân đánh giặc, cả nước đồng lòng, quyết tâm chiến đấu.
D.
toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

in progress 0
Alaia 2 tuần 2021-07-11T00:28:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:30:07+00:00

  Câu 1: D

  Câu 2: A

  Câu 3: B

  Câu 4: C

  Câu 5: D

  Câu 6: D

  Câu 7: B

  Câu 8: D

  #nocopy

  Pà chị lớp trên bảo thek ek ;-;

  0
  2021-07-11T00:30:08+00:00

  Nguyên nhân nào có ý nghĩa quyết định nhất đến sự thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954)?
   
   A.
  Sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế.
   B.
  Tinh thần đoàn kết của ba nước Đông Dương.
   C.
  Tinh thần anh dũng, chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
   D.
  Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
  2
  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc đấu tranh của tư sản dân tộc phát động là
   
   A.
  Phong trào “ chấn hưng nội hóa”, “ bài trừ ngoại hóa”
   B.
  Thành lập tổ chức Công hội ở Sài Gòn.
  C.
  Bãi công của công nhân Ba Son
   D.
  Phạm Hồng Thái mưu sát Toàn quyền Đông Dương.
  3
  Khối quân sự NATO là tên viết tắt của
   
   A.
  khối quân sự ở Trung Cận Đông.
   B.
  Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.
   C.
  khối quân sự ở Nam Thái Bình Dương.
   D.
  hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á
  4
  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam, Pháp tăng cường đầu tư, bỏ vốn nhiều nhất ở những lĩnh vực nào?
   
   A.
  Công nghiệp chế tạo máy.
   B.
  Mở một số cơ sở công nghiệp nhẹ.
   C.
  Trồng cây cao su.
   D.
  Công nghiệp khai mỏ và trồng cây cao su.
  5
  Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ vào ngày 19/12/1946 là do
   
   A.
  20 vạn quân Tưởng kéo vào nước ta.
   B.
  quân Anh dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta.
   C.
  ta đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc kháng chiến.
   D.
  Pháp bội ước gửi tối hậu thư buộc chính phủ ta giải tán lực lượng vũ trang và trao quyền kiểm soát Thủ đô cho chúng.
  6
  Mục đích tiến hành công cuộc đổi mới của Đảng ta năm 1986 là
   
   A.
  đáp ứng những chuyển biến của tình hình thế giới.
   B.
  học tập công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc.
   C.
  Do truyền thống cải cách của dân tộc.
   D.
  đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, phát triển đi lên.
  7
  Tháng 4 – 1994 đã diễn ra sự kiện lịch sử nào ở Nam Phi?
   
   A.
  Tiến hành cuộc bầu cử đa chủng tộc đầu tiên ở châu Phi.
   B.
  Chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
   C.
   thành lập tổ  chức liên minh châu Phi. 
   D.
  N.Manđêla trở thành chủ tịch ANC.
  8
  Đường lối cơ bản của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam là 
   
   A.
  kiên quyết, độc lập, tự chủ, dựa vào nhân dân.
   B.
  giữ vững thế tiến công, kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang.
   C.
  toàn dân đánh giặc, cả nước đồng lòng, quyết tâm chiến đấu.
   D.
  toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

  $#CHÚC BẠN HỌC TỐT$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )