nhận biết các chất rắn gồm koh,p2o5,kcl,caco,3mgo,baso4 bằng phương pháp hóa học

Question

nhận biết các chất rắn gồm koh,p2o5,kcl,caco,3mgo,baso4 bằng phương pháp hóa học

in progress 0
Kennedy 2 giờ 2021-09-14T13:05:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:06:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hòa tan vào nước

  + Tan: `KOH,P_2O_5,KCl\ (1)`

  + Không tan: `CaCO_3,MgO,BaSO_4\ (2)`

  – Dùng quỳ tím cho vào `(1)`

  + Xanh: `KOH`

  + Đỏ: `P_2O_5`

  `P_2O_5+3H_2O→2H_3PO_4`

  + Không màu: `KCl`

  – Dùng `HCl` cho vào `(2)`

  + Có khí là `CaCO_3`

  `CaCO_3+2HCl→CaCl_2+CO_2↑+H_2O`

  + Tan nhưng không hiện tượng là `MgO`

  `MgO+2HCl→MgCl_2+H_2O`

  – Không hiện tượng `BaSO_4`

  0
  2021-09-14T13:07:25+00:00

  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

  Hòa tan các mẫu thử vào nước

  +Mẫu thử tan tạo dd làm quỳ tím hóa xanh là `KOH`

  +Mẫu thử tan tạo dd làm quỳ tím hóa đỏ là `P_2O_5`

  `P_2O_5+3H_2O->2H_3PO_4`

  +Mẫu thử tan tạo dd không làm quỳ tím đổi màu là `KCl`

  +Mẫu thử không tan là `MgO,CaCO_3,BaSO_4  ->` nhóm 1

  Sục `CO_2` vào bình nước chứa các mẫu thử ở nhóm 1

  +Mẫu thử tan là `CaCO_3`

  `CaCO_3+H_2O+CO_2->Ca(HCO_3)_2`

  +Mẫu thử không tan là `MgO,BaSO_4 -> ` nhóm 2

  Cho `H_2SO_4` vào các mẫu thử ở nhóm 2

  +Mẫu thử tan là `MgO`

  `MgO+H_2SO_4->MgSO_4+H_2O`

  +Mẫu thử không tan là `BaSO_4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )