Nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn chứa các dung dịch sau Nhôm clorua Bari nitrat Natri sunfat Kali cacnonat Kali bromua

Question

Nhận biết các lọ hóa chất bị mất nhãn chứa các dung dịch sau
Nhôm clorua Bari nitrat Natri sunfat Kali cacnonat Kali bromua

in progress 0
Adeline 4 tuần 2021-11-10T20:57:40+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:58:43+00:00

  Trích mẫu thử:
  – Nhỏ dung dịch $HCl$ vào các mẫu thử:

  + Chất có khí thoát ra: $K_2CO_3$

  + Các chất còn lại không hiện tượng.
  – Nhỏ dung dịch $BaCl_2$ vào các chất còn lại:
  + Chất tạo kết tủa trắng: $K_2SO_4$

  + 3 chất còn lại không hiện tượng.
  – Nhỏ dung dịch $AgNO_3$ vào 3 chất còn lại:
  + Chất tạo kết tủa trắng: $AlCl_3$

  + Chất tạo kết tủa vàng nhạt: $KBr$

  + Chất còn lại cuối cùng: $Ba(NO_3)_2$

  PTHH:
  $K_2CO_3+2HCl\xrightarrow{}2KCl+H_2O+CO_2↑$
  $BaCl_2+K_2SO_4\xrightarrow{}BaSO_4↓+2KCl$
  $3AgNO_3+AlCl_3\xrightarrow{}Al(NO_3)_3+3AgCl↓$

  $AgNO_3+KBr\xrightarrow{}AgBr↓+KNO_3$

  0
  2021-11-10T20:59:01+00:00

  Nhỏ HCl vào các dd. Kali cacbonat có khí không màu bay ra. 

  $K_2CO_3+ 2HCl \rightarrow 2KCl+ CO_2+ H_2O$ 

  Nhỏ từ từ đến dư Ba(OH)2 vào 4 dd còn lại. Nhôm clorua có kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan. Natri sunfat có kết tủa trắng. 

  $2AlCl_3+ 3Ba(OH)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3+ 3BaCl_2$ 

  $Ba(OH)_2+ 2Al(OH)_3 \rightarrow Ba(AlO_2)_2+ 4H_2O$ 

  $Na_2SO_4+ Ba(OH)_2 \rightarrow BaSO_4+ 2NaOH$ 

  Nhỏ AgNO3 vào 2 dd còn lại. Kali bromua có kết tủa vàng, còn lại là bari nitrat. 

  $AgNO_3+ KBr \rightarrow AgBr+ KNO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )