Nhận xét chính sách khai thác thuộc địa của Pháp về kinh tế? ( help me!!!!)

Question

Nhận xét chính sách khai thác thuộc địa của Pháp về kinh tế?
( help me!!!!)

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-26T08:45:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:46:47+00:00

  Tích cực:

  – Cuộc khai thác của Pháp làm xuất hiện nền công nghiệp thuộc địa mang yếu tố thực dân; thành thị theo hướng hiện đại ra đời;

  – Bước đầu làm xuất hiện nền kinh tế hàng hoá, tính chất tự cung tự cấp của nền kinh tế cũ bị phá vỡ.

  Tiêu cực:

  – Một trong những mục tiêu của công cuộc khai thác thuộc địa là vơ vét sức người, sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy:

       + Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cùng kiệt

       + Nông nghiệp dậm chân tại chỗ

       + Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.

  → Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và phụ thuộc.

  0
  2021-09-26T08:47:13+00:00

  Về nông nghiệp:

  Đẩy mạnh cướp ruộng đất 

  Phát canh thu tô

  Về công nghiệp

  Khai thac mỏ than và kim loại để xuất khẩu,đầu tư công nghiệp nhẹ như: sản xuất xi măng, gạch ngói

  Giao thông vận tải xây dựng hệ thông đường giao thông để tăng cường độ boc lột

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )