Nhận xét về GDP/người năm 2001 của các nước trong khu vực ASEAN

Question

Nhận xét về GDP/người năm 2001 của các nước trong khu vực ASEAN

in progress 0
Emery 3 tháng 2021-09-07T15:01:53+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T15:02:58+00:00

  + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD)
  + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp 74 lần Cam-pu-chia, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam.

  0
  2021-09-07T15:03:12+00:00

  – Nhận xét:
  + GDP/người giữa các nước ASEAN không đều.
  + Nước có GDP/người cao nhất là Xin-ga-po (20740USD), tiếp theo là Bru- nây (12300USD), Ma-lai-xi-a (3680USD), Thái Lan (1870USD).
  + Các nước có GDP/người thấp dưới 1000USD là Phi-líp-pin (930USD), In-đô- nê-xi-a (680USD), Việt Nam (415USD), Lào (317USD), Cam-pu-chia (280USD).
  + GDP/người của Xin-ga-po gấp 74 lần GDP/người của Cam-pu-chia, gấp 65,4 lần GDP/người của Lào, gấp 74 lần Cam-pu-chia, gấp gần 50 lần GDP/người của Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )