Nhiệt phân 31,6g KMnO4 thu đc 29,2g hh rắn A và V lít khí O2 Tính hiệu suất pứ nhiệt phân

Question

Nhiệt phân 31,6g KMnO4 thu đc 29,2g hh rắn A và V lít khí O2 Tính hiệu suất pứ nhiệt phân

in progress 0
Anna 1 tuần 2021-11-30T14:52:20+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:53:27+00:00

  Đáp án:

   $2KMnO_{4} → K_{2}MnO_{4} + MnO_{2} + O_{2}$

  0,2                           0,1                  0,1

  $nKMnO_{4}=\frac{31,6}{39+55+16.4} =0,2$

  mhh rắn=$mK_{2}MnO_{4} + MnO_{2}$

  <=>m chất rắn=0,1.197+0,1.87

  <=> m chất rắn=28,4(<29,2)

  => KMnO4 dư

  Gọi x là mol KMnO4 phản ứng

  Ta có 31,6-158x+98,5x+43,5x=29,2

  =>x=0,15

  H=$\frac{mKMnO4 phản ứng}{mKMnO4 ban đầu}$.100

  <=>H =$\frac{0,15.158}{31,6}$.100=75%

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-30T14:53:56+00:00

  Đáp án:

   75%

  Giải thích các bước giải:

  số mol O2=(31.6-29.2)/32=0.075

  2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

  =>m KMnO4=0.075×2×158=23.7

  H%=(23.7÷31.6)×100=75

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )