Những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống giặc của quân và dân nhà Trần?

Question

Những sự kiện chứng tỏ tinh thần quyết tâm kháng chiến chống giặc của quân và dân nhà Trần?

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-08-19T19:17:34+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:19:13+00:00

  Những sự kiện cụ thể biểu hiện tinh thần quyết tâm chống giặc của quân dân ta trong các cuộc kháng chiến 

  Thái sư Trần Thủ Độ khảng khái trả lời vua Trần : “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

  Vua Trần ra lệnh bắt giam sứ giả Mông Cổ vào ngục.

  Khi được tin quân Nguyên chuẩn bị xâm lược,vua Trần ban lệnh cả nước sắm sửa vũ khí, các đội dân binh được thành lập, ngày đêm luyện tập quân sự.

  0
  2021-08-19T19:19:18+00:00

  Khi quân Mông – Nguyên tràn vào nước ta, lo nghĩ trước sức mạnh của quân xâm lược, vua Trần đã hỏi Trần Thủ Độ nên đánh hay nên hoà. Trần Thủ Độ khảng khái trả lời:  “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.

  Trong cuộc kháng chiến lần thứ hai, vua Trần mời các bô lão cả nước về kinh đô Thăng Long, ở điện Diên Hồng, để hỏi kế đánh giặc. Trả lời câu hỏi của vua : “Nên đánh hay nên hoà ?”, điện Diên Hồng vang lên tiếng hô đồng thanh của các bô lão : “Đánh!”. Ý chí quyết chiến với giặc đã được toàn dân hưởng ứng. Trần Hưng Đạo, người chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến, đã viết Hịch tướng sĩ, trong đó có câu : “Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng…”. Lời Hịch đã khích lệ mọi người. Các chiến sĩ tự mình thích vào cánh tay hai chữ “Sát Thát” (giết giặc Mông cổ).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )