Nung 12,87 g NaCl với H2SO4 đặc , dư thu được bao nhiêu lít khí ở đktc và bao nhiêu gam muối Na2SO4 , biết hiệu suất của phản ứng là H=90%.

Question

Nung 12,87 g NaCl với H2SO4 đặc , dư thu được bao nhiêu lít khí ở đktc và bao nhiêu gam muối Na2SO4 , biết hiệu suất của phản ứng là H=90%.

in progress 0
aikhanh 1 tuần 2021-12-06T23:58:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:59:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2nacl+h2so4->na2so4+2hcl

  0,22                    0,11          0,22

  =>V HCl=0,22.22,4.90%=4,4352l

  m Na2SO4=0,11.142.90%=14,058g

  0
  2021-12-06T23:59:35+00:00

  nNaCl = 12,87/(23+35.5)=0,22

  2nacl+h2so4->na2so4+2hcl

  0,22                    0,11          0,22

  nNaCl=nHCl=0,22

  =>V HCl=0,22.22,4.90%=4,4352l

  m Na2SO4=0,11.142.90%=14,058g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )