Nung 24,5 gam M (gồm 3 nguyên tố hóa học X, Y, Z) thu được chất rắn B và 6,72 (l) đơn chất khí A (đktc) của nguyên tố Z. Cho toàn bộ khí A tác dụng hế

Question

Nung 24,5 gam M (gồm 3 nguyên tố hóa học X, Y, Z) thu được chất rắn B và 6,72 (l) đơn chất khí A (đktc) của nguyên tố Z. Cho toàn bộ khí A tác dụng hết với 13,5 gam Al thu được 23,1 gam hỗn hợp chất rắn D. Cho toàn bộ chất rắn B vào dung dịch AgNO3 dư thu được 28,7 gam kết tủa Ag2Y chiếm 0,2 mol. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định cong thức của hợp chất M.

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-07-24T19:43:09+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:44:53+00:00

  Đáp án:

  $KClO_3$ 

  Giải thích các bước giải:

  BTKL, ta có:

  $m_A+m_{Al}=m_D$

  $⇒m_A=23,1-13,5=9,6\ (gam)$

  $n_A=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ (mol)$

  $⇒M_A=\dfrac{9,6}{0,3}=32\ (gam/mol)$

  $⇒A$ là khí $O_2$

  $⇒Z$ là oxi

  Mặt khác:

  $M_{AgY}=\dfrac{28,7}{0,2}=143,5\ (gam/mol)$

  $⇒M_Y=143,5-108=35,5\ (gam/mol)$

  $⇒Y$ là Cl

  M có dạng: $X_xCl_yO_z$

  Ta có: $y:z=n_{Cl}:n_O=0,2:0,6=1:3$

  $⇒$ Hợp chất co dạng: $X\left(ClO_3\right)_n$

  $n_M=\dfrac{0,2}n\ (mol)$

  $⇒M_M=\dfrac{24,5}{\dfrac{0,2}n}=122,5n$

  $⇒M_X=39n$

  $⇒\begin{cases}n=1\\ M_X=39\ (K)\end{cases}$

  $⇒M$ là $KClO_3$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )