nung 25,28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy trong oxi dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được khí A và 22,4 gam fe2o3 duy nhất .cho khí A hấp thụ hoàn

Question

nung 25,28 gam hỗn hợp feco3 và fexoy trong oxi dư tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu được khí A và 22,4 gam fe2o3 duy nhất .cho khí A hấp thụ hoàn toàn vào 400ml dung dịch ba(oh)2 0,15M,thì thu được 7,88 gam két tủa
tìm công thức phân tử của fexoy

in progress 0
Gabriella 4 tháng 2021-08-23T04:16:10+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T04:17:46+00:00

  `n_(Fe_2O_3)=\frac{22,4}{160}=0,14(mol)`

  `n_(BaCO_3)=\frac{7,88}{197}=0,04(mol)`

  `n_(Ba(OH)_2)=0,4.0,15=0,06(mol)`

  Ta có

  `n_(Ba(OH)_2)>n_(BaCO_3)`

  `=>Ba(OH)_2` dư hoặc kết tủa tan 1 phần 

  `TH1 :Ba(OH)_2` dư

  Theo PT

  `n_(CO_2)=0,04(mol)`

  $4FeCO_3+O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+4CO_2$

  $4Fe_xO_y+(3x-2y)O_2\xrightarrow{t^o}2xFe_2O_3$

   Theo PT

  `n_(Fe_2O_3  (1))=3/4 n_(CO_2)=0,03(mol)`

  `n_(FeCO_3)=n_(CO_2)=0,04(mol)`

  `=>m_(FeCO_3)=0,04.116=4,64(g)`

  `=>m_(Fe_xO_y)=25,28-4,64=20,64(g)`

  `=>n_(Fe_2O_3   (2))=0,11(mol)`

  Theo PT

  `n_(Fe_xO_y)=2/x n_(Fe_2O_3)=(0,22)/x  (mol)`

  `=>M_(Fe_xO_y)=\frac{20,64}{\frac{0,22}{x}}=(1032x)/11`

  `=>56x+16y=(1032x)/11`

  `=>16y=(416x)/11`

  `=>x/y=(11)/(26)`

  `=>` Không có `Fe_xO_y`

  `TH2:` Kết tủa tan 1 phần

  `Ba(OH)_2+CO_2->BaCO_3+H_2O`

  `Ba(OH)_2+2CO_2->Ba(HCO_3)_2`

  Theo PT `1`

  `n_(CO_2)=0,08(mol)`

  $4FeCO_3+O_2\xrightarrow{t^o}2Fe_2O_3+4CO_2$

  $4Fe_xO_y+(3x-2y)O_2\xrightarrow{t^o}2xFe_2O_3$

  Theo PT

  `n_(FeCO_3)=n_(CO_2)=0,08(mol)`

  `=m_(FeCO_3)=0,08.116=9,28(g)`

  `=>m_(Fe_xO_y)=25,28-9,28=16(g)`

  Theo PT  `1`

  `n_(Fe_2O_3  (1))=1/2 n_(CO_2)=0,04(mol)`

  `=>m_(Fe_2O_3  (2))=0,1(mol)`

  Theo PT  `2`

  `n_(Fe_xO_y)=2/x n_(Fe_2O_3)=(0,2)/x  (mol)`

  `=>M_(Fe_xO_y)=\frac{16}{\frac{0,2}{x}}=80x`

  `=>56x+16y=80x`

  `=>x/y=2/3`

  `=>CTHH:Fe_2O_3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )