Nung m gam \(FeCO_3\) và \(FeS_2\) với lượng không khí vừa đủ trong bình kín. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn chứa sắt (III) oxit và hỗn hợp

Question

Nung m gam \(FeCO_3\) và \(FeS_2\) với lượng không khí vừa đủ trong bình kín. Sau phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn chứa sắt (III) oxit và hỗn hợp khí ( d \(\dfrac{\text{khí}}{H_2}=17\) ). Cho CO dư đi qua lượng oxit sắt trên thu được 13,44 gam Fe (H=80%). Tính m

in progress 0
Anna 1 năm 2021-10-02T20:17:23+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:18:34+00:00

  $\overline{M}=17.2=34$ 

  Gọi a, b là mol $FeCO_3, FeS_2$ ban đầu.

  $2FeCO_3+\frac{1}{2}O_2\buildrel{{t^o}}\over\to Fe_2O_3+2CO_2$ 

  $4FeS_2+11O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Fe_2O_3+8SO_2$

  $\Rightarrow n_{CO_2}= a; n_{SO_2}= 2b$

  $n_{O_2}= 0,25a+2,75b$

  $\Rightarrow n_{N_2}= 4n_{O_2}=a+11b$

  $\Rightarrow \frac{44a+64.2b+28(a+11b)}{a+b+a+11b}=34$

  $\Leftrightarrow 72a+436b=68a+408b$    (1) 

  $n_{Fe_2O_3}= 0,5a+0,5b$ 

  $n_{Fe \text{thực tế}}= \frac{13,44}{56}=0,24 mol$

  $Fe_2O_3+3CO\to 2Fe+3CO_2$ 

  Có 0,24 mol oxit phản ứng.

  $\Rightarrow n_{Fe_2O_3\text{ban đầu}}= 0,24:80\%=0,3 mol$

  $\Rightarrow 0,5a+0,5b=0,3$    (2)

  (1)(2) $\Rightarrow $ nghiệm âm (?)

  0
  2021-10-02T20:18:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi $n_{FeCO3} = a(mol); n_{FeS2} = b(mol)$

  PTHH :

  $2FeCO_3 + \frac{1}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 2CO_2$

  $2FeS_2 + \frac{11}{2}O_2 \xrightarrow{t^o} Fe_2O_3 + 4SO_2$

  $⇒ n_{O2} = 0,25a + 2,75b (mol)$
  $⇒ n_{N2} =  a+ 11b(mol)$

  có : $n_{CO2} = n_{FeCO3} = a(mol); n_{SO2} =n_{FeS2} = 2b(mol)$

  ⇒ $M_{khí} = \frac{(a+11b).28+44a+2b.64}{a+11b+a+2b} =17.2 =34$

  $⇒ 4a -6b = 0$

  Bảo toàn nguyên tố với Fe :

  $ a + b = \frac{13,44}{56}.\frac{100}{80} = 0,3$

  $⇒ a = 0,18 ; b = 0,12$

  $⇒ m = 0,18.116 + 0,12.120 = 35,28(gam)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )