nung m1 (g) hh Cu(NO3)2, KCLO3 theo các pư Cu(NO3)2—–>CuO + NO2+O2 KCLO3—–>KCL+O2 Trong đó KCLO3 phân hủy hoàn toàn thu đc V (lít) hhX và m2 (

Question

nung m1 (g) hh Cu(NO3)2, KCLO3 theo các pư
Cu(NO3)2—–>CuO + NO2+O2
KCLO3—–>KCL+O2
Trong đó KCLO3 phân hủy hoàn toàn thu đc V (lít) hhX và m2 (g) chất rắn Y chứa 17.88g KCL( chiếm 59,8394%). lượng khí X đc dùng để đối chát hết 6,84g cacbon thu đc hh khí Z gồm 3 khí trong đó NO2 chiếm 34,48276% thể tích. tính giá trị m1, m2, V(đktc)

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-07-29T04:06:12+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T04:08:06+00:00

  Đáp án:

   m1=53,28 g; m2=29,88 g, V=14,224 lít

  Giải thích các bước giải:

  ${m_2} = \dfrac{{17,88.100}}{{59,8394}} = 29,88\left( g \right)$

  ${n_{KCl}} = 0,24mol;{n_C} = 0,57mol$

  $\begin{gathered}   \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,2Cu{(N{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2CuO + 4N{O_2} + {O_2}{\text{  (1)}} \hfill \\   {\text{2KCl}}{{\text{O}}_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}{\text{    (2)}} \hfill \\  \end{gathered} $

  $C + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2}{\text{    (3)}}$

  Từ (2) $ \Rightarrow {n_{{O_2}(2)}} = \dfrac{3}{2}{n_{KCl}} = 0,36mol$

  Đặt ${n_{{O_2}(1)}} = x;{n_{N{O_2}}} = 4x$

  Hỗn hợp Z gồm 3 khí:

  $C{O_2}(0,57mol);N{O_2}(4x{\text{ mol); }}{{\text{O}}_2}(x + 0,36 – 0,57)mol$

  $\begin{gathered}   \% {V_{N{O_2}}} = \dfrac{{4x}}{{0,57 + 4x + 0,36 + x – 0,57}}.100\%  \hfill \\    = \dfrac{{4x}}{{5x + 0,36}}.100\%  = 34,48276\%  \hfill \\    \Rightarrow x = 0,055 \hfill \\    \Rightarrow {n_{{O_2}(1)}} = 0,055mol;{n_{N{O_2}}} = 0,22mol \hfill \\    \Rightarrow {V_X} = {V_{{O_2}}} + {V_{N{O_2}}} = 22,4\left( {0,22 + 0,36 + 0,055} \right) = 14,224\left( l \right) \hfill \\  \end{gathered} $

  Bảo toàn khối lượng:

  $\begin{gathered}
    {m_1} = {m_2} + {m_{{O_2}}} + {m_{N{O_2}}} = 29,88 + (0,36 + 0,055).32 + 0,22.46 \hfill \\
     = 53,28\left( g \right) \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )