Nung nóng hỗn hợp khí X gồm C2H4, C2H2, H2 có Ni làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn được 5,6l hỗn hợp Y có dY/H2= 12,2. Tính %V mỗi khí trong X

Question

Nung nóng hỗn hợp khí X gồm C2H4, C2H2, H2 có Ni làm xúc tác đến phản ứng hoàn toàn được 5,6l hỗn hợp Y có dY/H2= 12,2. Tính %V mỗi khí trong X

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-09-20T14:24:21+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:25:28+00:00

  Đáp án:

   \( \%V_{C_2H_6}=80\%;\%V_{H_2\ \text{dư}}=80\%\)

  Giải thích các bước giải:

   \(d_{Y/H_2}=12,2\to \overline{M_Y}=12,2\cdot M_{H_2}=24,4\ \text{g/mol}\)

  \(\to\)Y gồm \(C_2H_6\) và hidro dư

  \(\begin{cases}C_2H_4\\ C_2H_2\end{cases}\xrightarrow{+H_2, t^\circ, xt\ Ni} C_2H_6\)

  \(n_Y=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\ \text{mol}\)

  Gọi số mol \(C_2H_6, H_2\) trong Y lần lượt là \(a,b\)

  \(\to a+b=0,25\)

  \(\overline{M_Y}=\dfrac{m_Y}{n_Y}=\dfrac{30a+2b}{0,25}=24,4\)

  \(\to 30a+2b=6,1\)

  Giải được a=0,2; b=0,05

  \(\to \%V_{C_2H_6}=\dfrac{0,2}{0,25}\cdot 100\%=80\%\to \%V_{H_2\ \text{dư}}=100\%-20\%=80\%\)

  0
  2021-09-20T14:26:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   nY=5,6:22,4=0,25 (mol)

   m trung bình Y= 12,2.2=24,4 (g) ⇒ mY = 24,4.0,25=6,1 (g)

     mà C2H2 =26.      24,4<26 ⇒ trong Y có H2 dư

    C2H4 + H2⇒ C2H6

    C2H2 + 2H2 ⇒C2H6

  Gọi nH2 dư là : x

        nC2H6 là : y

   Ta có hệ:

      $\left \{ {{x+y=0,25} \atop {2x+30y=6,1}} \right.$ 

   ⇒$\left \{ {{x=0,05} \atop {y=0,2}} \right.$  

    %VC2H6 = %nC2H6

        ⇒ %vC2H6=$\frac{0,2}{0,25}$.100 =80%

        ⇒ %VH2 = 20%

    

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )