Ở cá kiếm tính trạng mắt đen được quy định bởi gen A là trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đỏ quy định. P các mắt đen lai các mắt đỏ F1 thu được 51

Question

Ở cá kiếm tính trạng mắt đen được quy định bởi gen A là trội hoàn toàn so với tính trạng mắt đỏ quy định. P các mắt đen lai các mắt đỏ F1 thu được 51% các mắt đen , 49% các mắt đỏ . Kiểu gen của P trong phép lai trên như thế nào
tóm tắt
P= mắt đen x mắt đỏ
F1: 51% mắt đen
49% mắt đỏ
=====> kiểu gen của P ?

in progress 0
Bella 5 ngày 2021-09-09T14:31:12+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:32:16+00:00

  Đáp án:

  Quy ước:

  -Gen A quy định cá kiếm mắt đen

  -Gen a quy định cá kiếm mắt đỏ

  Tỉ lệ F1: 51% mắt đen : 49% mắt đỏ

  Rút gọn tỉ lệ : 1 mắt đen : 1 mắt đỏ = 2 tổ hợp giao tử

  => P dị hợp gen cá mắt đen => KG của P : Aa x aa

  0
  2021-09-09T14:32:55+00:00

  Quy ước gen 

  A : mắt đen , a : mắt đỏ 

  Vậy mắt đen có kiểu gen AA hoặc Aa 

  Mắt đỏ có kiểu gen : aa

  P mắt đen x mắt đỏ thu được $F1$ thu được $51$% các mắt đen , $49$% các mắt đỏ 

  Suy ra cây P phải có 1 cây dị hợp tử

  P : Aa              x        aa

  $G$ : A, a                    a

  $F1$  $1$ Aa    : $1$ aa 

  $1$ mắt đỏ : $1$ mắt đen

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )