Ở gà, 2n = 78. Hai nhóm tế bào của loài này đang tiến hành giảm phân, người ta quan sát thấy có 1482 NST gồm các NST kép đang tiếp hợp với nhau từng đ

Question

Ở gà, 2n = 78. Hai nhóm tế bào của loài này đang tiến hành giảm phân, người ta quan sát thấy có 1482 NST gồm các NST kép đang tiếp hợp với nhau từng đôi một và các NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào. Số NST đơn nhiều hơn số NST kép là 390.
a. Các tế bào trên đang ở những kỳ nào của giảm phân?
b. Số lượng tế bào của mỗi nhóm cùng số NST chứa trong mỗi tế bào con khi qúa trình trên kết thúc?

in progress 0
Raelynn 1 tháng 2021-11-06T20:41:38+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:42:38+00:00

  a. Nhóm 1 gồm các NST kép đang tiếp hợp với nhau từng đôi một đang ở  kì đầu giảm phân I 

  Nhóm 2 NST đơn đang phân ly về 2 cực của tế bào đang ở kì sau giảm phân 2 .

  b. Gọi số NST đơn là x số NST kép là y 

  Ta có x+y=1482 và x-y=390 

  Giải hệ ta có 

  x=936

  y=546

  Tại kì đầu I có 2n NST kép trong tế bào 

  Gọi số tế bào trong nhóm I là a , nhóm 2 là b 

  Ta có 936=ax78 suy ra a=12

  Kì sau 2 : 2n NST đơn

  bx78=546 suy ra b=7

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )