Ở lúa tính trạng hạt chín sớm trội hoàn toàn so với tính trạng hạt chín muộn. a,Hãy lập sơ đồ lai và xác định kiểu gen kiểu hình của con lai F1 khi c

Question

Ở lúa tính trạng hạt chín sớm trội hoàn toàn so với tính trạng hạt chín muộn.
a,Hãy lập sơ đồ lai và xác định kiểu gen kiểu hình của con lai F1 khi cho cây có hạt chín muộn giao phấn với cây có hạt chín sớm
b, trong các cây lúa chín sớm ở F2 lm thế nào để chọn đc cây lúa thuần chủng

in progress 0
Madelyn 1 giờ 2021-09-12T16:24:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T16:26:26+00:00

  Quy ước gen: 

  A: chín sớm , a : chín muộn 

  a. Chín sớm        x        chín muộn 

  Trường hợp 1 : 

  P :    AA                  x        aa

  G : A                                 a

  F1 :         Aa : 100% chín sớm 

  Trường hợp 2 : 

  P : Aa           x             aa

  G: A , a                       a

  F2 : 1Aa : 1 aa

  1 chín sớm : 1 chín muôn 

  Trong số cây chín sớm ở F2 để chọn được cây thuần chủng đem lai phân tích 

  + Nếu Fa không phân tính thì cây chín sớm F2 thuần chủng

  + Nếu Fa phân tính thì cây chín sớm F2 không thuần chủng

  0
  2021-09-12T16:26:41+00:00

  Đáp án:

  * Quy ước:

  A – Chín sớm

  a – Chín muộn

  a.

  – Cây có hạt chín sớm có kiểu gen AA; Aa

  – Cây có hạt chín muộn có kiểu gen aa

  * Sơ đồ lai 1:

  P:                                   AA                                      ×                                 aa

  $G_{P}$:                              A                                                                          a

  F1:                                                                            Aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 100%Aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 100% Cây có hạt chín sớm

  * Sơ đồ lai 2:

  P:                                   Aa                                      ×                                 aa

  $G_{P}$:                              A, a                                                                        a

  F1:                                                                        Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 50% Cây có hạt chín sớm : 50% Cây có hạt chín muộn

  b.

  * Muốn biết độ thuần chủng của cây lúa chín sớm ở F2 ta tiến hành Lai phân tích

  – Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội (cần xác định kiểu gen) với các thế mang tính trạng lặn

  + Nếu kết quả phép lai là đồng hợp thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen đồng hợp

  * Sơ đồ lai:

  P:                                     AA                          ×                          aa

  $G_{P}$:                               A                                                       a

  F1:                                                                  Aa

  + Nếu kết quả phép lai là phân tính thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen dị hợp

  * Sơ đồ lai: 

  P:                                         Aa                             ×                           aa

  $G_{P}$:                                A, a                                                        a

  F1:                                                                   1Aa : 1aa

  * Nếu không dùng phép Lai phân tích ta vẫn có thể xác định được cơ thể có kiểu hình trội có thuần chủng hay không bằng cách cho các cây này Tự thụ phấn

  + Nếu kết quả phép lai là đồng hợp thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen đồng hợp

  * Sơ đồ lai:

  P:                                     AA                          ×                          AA

  $G_{P}$:                                  A                                                        A

  F1:                                                                  AA

  + Nếu kết quả phép lai phân li theo tỉ lệ 3 : 1 thì cơ thể có kiểu hình trội đem lai có kiểu gen dị hợp

  * Sơ đồ lai: 

  P:                                         Aa                             ×                           Aa

  $G_{P}$:                                A, a                                                         A, a

  F1:                                                               1AA : 2Aa : 1aa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )