Ở một loài thực vật khi cho P có kiểu hình giống nhau giao phấn với nhau người ta thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1. Biêt rằng không có

Question

Ở một loài thực vật khi cho P có kiểu hình giống nhau giao phấn với nhau người ta thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3:1. Biêt rằng không có đột biến không trao đổi chéo xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử, các gen nằm trên NST thường và chỉ áp dụng tối đa đổi với 2 cặp gen. Những quy luật di truyền nào có thể cho ra tỉ lệ kiểu hình trên? Mỗi quy luật di truyền cho một ví dụ minh họa.

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-08T18:23:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:25:14+00:00

  * Trường hợp xét 1 cặp gen:

  Quy luật phân li, gen đang xét dị hợp 1 cặp alen, alen trội là trội hoàn toàn 

  vd: $Aa×Aa$

  * Trường hợp xét 2 cặp gen:

  + Quy luật phân li độc lập, 1 cặp gen có đời con đồng tính, 1 cặp phân li theo tỉ lệ 3:1

  vd: $AABb×AaBb$

  + Quy luật liên kết gen:

  2 bên P có kiểu gen giống nhau, dị hợp 2 bên, thế liên kết đồng

  vd: $\frac{AB}{ab}×\frac{AB}{ab}$

  hoặc 2 bên P có kiểu gen khác nhau. 1 bên P dị hợp 2 cặp, thế liên kết đối, bên còn lại đồng hợp trội 1 cặp, dị hợp 1 cặp

  vd: $\frac{AB}{Ab}×\frac{Ab}{aB}$

   

  0
  2021-07-08T18:25:23+00:00

  Đáp án:

  * Những quy luật di truyền có thể cho ra tỉ lệ kiểu hình nói trên là:

  – Quy luật phân li 

  · Ví dụ:

  + Sơ đồ lai:

  P:             Aa                            ×                       Aa

  `G_P`:         A; a                                                   A; a

  F1:                                    AA; Aa; Aa; aa

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AA : 2Aa : 1aa

  + Tỉ lệ kiểu hình: 3 A_ : 1 aa

  – Quy luật phân li độc lập:

  · Ví dụ:

  + Sơ đồ lai:

  P:              Aabb                          ×                           Aabb

  `G_P`:            Ab; ab                                                       Ab; ab

  F1:                                  AAbb; Aabb; Aabb; aabb

  + Tỉ lệ kiểu gen: 1AAbb : 2Aabb : 1aabb

  + Tỉ lệ kiểu hình: 3A_bb : 1aabb

  – Quy luật di truyền liên kết:

  · Ví dụ:

  + Sơ đồ lai: 

  P:             `{AB}/{ab}`                            ×                        `{AB}/{ab}`

  `G_P`:          AB; ab                                                   AB; ab

  F1:                                      `{AB}/{AB}`; `{AB}/{ab}`; `{AB}/{ab}`; `{ab}/{ab}`     

  + Tỉ lệ kiểu gen: `1“{AB}/{AB}` : `1“{AB}/{ab}` : `1“{AB}/{ab}` : `1“{ab}/{ab}`  

  + Tỉ lệ kiểu hình: 3 : 1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )