ống dây dẫn dài 20cm đường kính 3cm có 1500 vòng dây. a. tính độ tự cảm của ống dây b. cho biết trong khoảng thời gian 0.01s cường độ dòng điện qua ốn

Question

ống dây dẫn dài 20cm đường kính 3cm có 1500 vòng dây.
a. tính độ tự cảm của ống dây
b. cho biết trong khoảng thời gian 0.01s cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 1A đến 1.8A
Tính suất điện động tự cảm

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-16T14:18:57+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:20:15+00:00

  Đáp án:

  a. 0,010125A

  b. 0,81V

  Giải thích các bước giải:

  a. Độ tự cảm của ống dây là:

  \[L = 4\pi {.10^{ – 7}}\frac{{{N^2}}}{l}S = 4\pi {.10^{ – 7}}\frac{{{{1500}^2}}}{{0,2}}.\pi .\frac{{0,{{03}^2}}}{4} = 0,010125H\]

  b. Suất điện động tự cảm là:

  \[{e_c} = \left| {\frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \frac{{L\Delta I}}{{\Delta t}} = \frac{{0,010125.\left( {1,8 – 0,1} \right)}}{{0,01}} = 0,81V\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )