ống dây dẫn dài 20cm đường kính 3cm có 1500 vòng dây. a. tính độ tự cảm của ống dây b. cho biết trong khoảng thời gian 0.01s cường độ dòng điện qua ốn

Photo of author

By Everleigh

ống dây dẫn dài 20cm đường kính 3cm có 1500 vòng dây.
a. tính độ tự cảm của ống dây
b. cho biết trong khoảng thời gian 0.01s cường độ dòng điện qua ống dây tăng đều từ 1A đến 1.8A
Tính suất điện động tự cảm
Leave a Comment