phải thay các chữ số x , y bơi chữ số nào để số 123x44y chia h ết cho 3

Question

phải thay các chữ số x , y bơi chữ số nào để số 123x44y chia h
ết cho 3

in progress 0
Valerie 5 tháng 2021-07-16T07:27:59+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:29:13+00:00

  Giải thích các bước giải:

   Ta có

  123x44y chia hết cho 3

  Nên 1+2+3+x+4+4+y=x14y

  Vì 123x44y chia hết cho 3 nên x14y chia hết cho 3

  Nếu x=1 thì y=0

  Thay 1+14+0=15 chia hết chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=0 thì y=1

  Thay 0+14+1=15 chia hết chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=4 thì y=0

  Thay 4+14+0=18 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=0 thì y=4

  Thay 0+14+4=18 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=7 thì y=0

  Thay 7+14+0=21 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=0 thì y=7

  Thay 0+14+7=21 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=2 thì y=2

  Thay 2+14+2=18 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=1 thì y=3

  Thay 1+14+3=18 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=3 thì y=3

  Thay 3+14+1=18 chia hết cho 3

  ⇒Nếu x=2 thì y=5

  Thay 2+14+5=21 chia hết cho 3

  Nếu x=1 thì y=6

  Thay 1+14+6=21 chia hết cho 3

  Vậy x∈{0;1;2;3;4;5;6;7}

         y={7;6;5;4;3;2;1}

         

  0
  2021-07-16T07:29:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   phải thay các chữ số x,y bởi chữ số 123x44y chia hết cho 3 là 0,7

  giải thích

  tổng các chữ số là

  1+2+3+4+4=14

  vậy x,y chỉ có là 0 và 7 vì  14+7+0=21

  chúc bạn học tốt nhớ cho mình trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )