Phân biệt các dung dịch Na2S, K2SO3, MgSO4, Ba(NO3)3 và MgCl2 và viết PTPU

Question

Phân biệt các dung dịch Na2S, K2SO3, MgSO4, Ba(NO3)3 và MgCl2 và viết PTPU

in progress 0
Rylee 1 giờ 2021-10-09T23:52:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:53:54+00:00

  Giải thích các bước giải:

   -trích mẫu thử

  -cho dd H2SO4 vào các lọ dd

  +có khí không màu mùi trứng thối thoát ra: Na2S

  PTHH:      Na2S+H2SO4→Na2SO4+H2S↑

  +có khí không màu mùi hắc thoát ra: K2SO3

  PTHH:      K2SO3+H2SO4→K2SO4+SO2↑+H2O

  +xuất hiện kết tủa trắng: Ba(NO3)2

  PTHH:     Ba(NO3)2+H2SO4→BaSO4↓+2HNO3

  +không có hiện tượng: MgSO4,MgCl2 (*)

  -Cho dd BaCl2 vào các lọ nhóm (*)

  +xuất hiện kết tủa trắng: MgSO4

  PTHH:       MgSO4+BaCl2→BaSO4↓+MgCl2

  +không có hiện tượng: MgCl2

  0
  2021-10-09T23:54:23+00:00

  Trích mẫu thử và đánh số:

  – Nhỏ dung dịch $H_2SO_4$ vào các mẫu thử:

  + Chất tạo khí có mùi trừng thối: $Na_2S$

  + Chất tạo khí không mùi không màu : $K_2SO_3$

  + Chất tạo kết tủa trắng: $Ba(NO_3)_2$

  + 2 Chất còn lại không hiện tượng.
  – Nhỏ dung dịch $Ba(NO_3)_2$ vào 2 chất còn lại:

  + Chất tạo kết tủa trắng: $MgSO_4$

  + Chất không hiện tượng: $MgCl_2$

  PTHH:
  $H_2SO_4+Na_2S\xrightarrow{}Na_2SO_4+H_2S$
  $H_2SO_4+K_2CO_3\xrightarrow{}K_2SO_4+H_2O+CO_2$
  $H_2SO_4+Ba(NO_3)_2\xrightarrow{}BaSO_4+2HNO_3$
  $Ba(NO_3)_2+MgSO_4\xrightarrow{}Mg(NO_3)_2+BaSO_4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )