Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. a) Tinh bội, glucozo và saccarozo b) Glucozo, saccarozo và axit axetic. c) Glucozo, axit axetic,

Question

Phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học.
a) Tinh bội, glucozo và saccarozo
b) Glucozo, saccarozo và axit axetic.
c) Glucozo, axit axetic, rượu etylic

in progress 0
Gabriella 2 tháng 2021-10-13T03:03:02+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:04:11+00:00

  a,

  Hoà tan các chất bằng nước nóng, nhỏ iot vào. Hồ tinh bột hoá xanh. 

  Nhỏ $AgNO_3/NH_3$ vào 2 chất còn lại. Glucozơ có phản ứng tráng bạc, còn lại là saccarozơ.

  $C_6H_{12}O_6+Ag_2O\buildrel{{NH_3}}\over\to C_6H_{12}O_7+2Ag$  

  b, 

  Đưa giấy quỳ vào các chất. Axit axetic làm quỳ hoá đỏ. 

  Nhỏ $AgNO_3/NH_3$ vào 2 chất còn lại. Glucozơ có phản ứng tráng bạc, còn lại là saccarozơ.

  $C_6H_{12}O_6+Ag_2O\buildrel{{NH_3}}\over\to C_6H_{12}O_7+2Ag$   

  c, 

  Đưa giấy quỳ vào các chất. Axit axetic làm quỳ hoá đỏ. 

  Nhỏ $AgNO_3/NH_3$ vào 2 chất còn lại. Glucozơ có phản ứng tráng bạc, còn lại là rượu etylic.

  $C_6H_{12}O_6+Ag_2O\buildrel{{NH_3}}\over\to C_6H_{12}O_7+2Ag$   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )