Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: x^4-x^2+2x-1 4x^2y^2-(a^2+b^2-1)^2

Question

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
x^4-x^2+2x-1
4x^2y^2-(a^2+b^2-1)^2

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-08-16T04:53:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:54:48+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

      $x^4 – x^2 + 2x – 1$

  $= x^4 – (x^2 – 2x + 1)$

  $= (x^2)^2 – (x – 1)^2$

  $= (x^2 – x + 1)(x^2 + x – 1)$

      $4x^2y^2 – (a^2 + b^2 – 1)^2$

  $= (2xy)^2 – (a^2 + b^2 – 1)^2$

  $= (2xy – a^2 – b^2 + 1)(2xy + a^2 + b^2 – 1)$

  0
  2021-08-16T04:55:15+00:00

  `=>` Bạn xem hình 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )