Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) (3x-1)^2 – 16 b) (5x-4)^2 -49x² d) (3x +1)^2– 4(x – 2)^2 g) (ax + by)^2 – (ay + bx)² i) (4x² – 3x – 18)² –

Question

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) (3x-1)^2 – 16
b) (5x-4)^2 -49x²
d) (3x +1)^2– 4(x – 2)^2
g) (ax + by)^2 – (ay + bx)²
i) (4x² – 3x – 18)² – (4x² +3x)²
I) -4^2 +12xy –9y² +25
c) (2x +5)^2 -(x-9) ²

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-04T20:01:00+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:02:31+00:00

  a, (3x-1)²-16

  = (3x-1)²-4²

  = (3x-1-4)(3x-1+4)

  = (3x-5)(3x+3) 

  b, (5x-4)²-49x²

  = (5x-4)²-(7x)²

  = (5x-4-7x)(5x-4+7x)

  =(-2x-4)(12x-4)

  d, (3x+1)²-4(x-2)²

  = (3x+1)²-[2(x-2)]²

  = [3x+1-2(x-2)][3x+1+2(x-2)]

  = (3x+1-2x+4)(3x+1+2x-4)

  = (x+5)(5x-3)

  g, (ax+by)²-(ay+bx)²

  = (ax+by-ay-bx)(ax+by+ay+bx)

  i, (4x²-3x-18)²-(4x²+3x)²

  = (4x²-3x-18-4x²-3x)(4x²-3x-18+4x²+3x)

  = (-6x-18)(8x²-18)

  l, 4x²+12xy-9y²-25

  = (4x²-12xy+9y²)-25

  = (2x-3y)²-5²

  = (2x-3y-5)(2x-3y+5)

  c, (2x+5)²-(x-9)²

  = (2x+5-x+9)(2x+5+x-9)

  = (x+14)(3x-4)

   

  0
  2021-08-04T20:02:57+00:00

  `a, (3x-1)²-16`

  `= (3x-1)²-4²`

  `= (3x-5)(3x+3)`

  `b, (5x-4)²-49x²`

  `= (5x-4)²-(7x)²`

  `=(-2x-4)(12x-4)`

  `d, (3x+1)²-4(x-2)²`

  `= (3x+1)²-[2(x-2)]²`

  `= [3x+1-2(x-2)][3x+1+2(x-2)]`

  `= (x+5)(5x-3)`

  `g, (ax+by)²-(ay+bx)²`

  `= (ax+by-ay-bx)(ax+by+ay+bx)`

  `i, (4x²-3x-18)²-(4x²+3x)²`

  `= (4x²-3x-18-4x²-3x)(4x²-3x-18+4x²+3x)`

  `= (-6x-18)(8x²-18)`

  `l, 4x²+12xy-9y²-25`

  `= (4x²-12xy+9y²)-25`

  `= (2x-3y)²-5²`

  `= (2x-3y-5)(2x-3y+5)`

  `c, (2x+5)²-(x-9)²`

  `= (x+14)(3x-4)`

   Xin hay nhất !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )