Phân tích thành nhân tử (dùng hằng đẳng thức) 1) 9(a+b)²- 4(a-2b)²

Question

Phân tích thành nhân tử (dùng hằng đẳng thức)
1) 9(a+b)²- 4(a-2b)²

in progress 0
Abigail 3 tháng 2021-09-05T18:00:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:01:51+00:00

  `9(a+b)^2 – 4.(a-2b)^2`

  `  = 3^2.(a+b)^2 – 2^2.(a-2b)^2`

  ` = [3(a+b)]^2 – [2.(a-2b)]^2`

  ` = [ 3.(a+b) – 2.(a-2b) ]. [ 3(a+b) + 2.(a-2b) ]`

  ` = (3a + 3b – 2a + 4b). ( 3a + 3b + 2a – 4b)`

  ` = ( a + 7b). ( 5a – b )`

  0
  2021-09-05T18:02:33+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `9(a+b)^2- 4(a-2b)^2`

  `=[3(a+b)]^2-[2(a-2b)]^2`

  `=[3(a+b)-2(a-2b)][3(a+b)+2(a-2b)]`

  `=(3a+3b-2a+4b)(3a+3b+2a-4b)`

  `=(a+7b)(5a-b)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )