phtich đttnt `10x^2-(a-b)^2-(x^2+2)-(2b-a)^2`

Question

phtich đttnt
`10x^2-(a-b)^2-(x^2+2)-(2b-a)^2`

in progress 0
Piper 1 tuần 2021-12-06T18:13:45+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:15:41+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   10x^2-(a-b)^2-(x^2+2)-(2b-a^2)

  =10x^2-(a^2-2ab+b^2)-(x^2+2)-(4b^2-4ab+a^2)

  =10x^2-a^2+2ab-b^2-x^2-2-4b^2+4ab-a^2

  =9x^2-2a^2+6ab-5b^2-2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )