Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sự cần thiết của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra như thế nào ?

Question

Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sự cần thiết của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra như thế nào ?

in progress 0
Faith 1 năm 2021-10-16T12:37:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:39:03+00:00

  –  Mình thấy bạn trên đúng rồi và không còn gì để mình bổ sung nữa.

  0
  2021-10-16T12:39:33+00:00

  – Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập từ tháng 6/1925, tại Quảng Châu – Trung Quốc, do Nguyễn Ái Quốc sáng lập.

  – Năm 1928, Hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, đưa cán bộ về nước hoạt động phong trào công nhân nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác _ Lênin cho họ.

  – Khi công trào công nhân phát triển mạnh mẽ, yêu cầu phải có chính đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo, vai trò của Hội Việt Nam không còn phù hợp nữa.

  – Từ đó, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân hóa :

     + Một số thành viên của Hội ở Bắc Kì tiến tới thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929)

     + Một số thành viên của Hội ở Nam Kì và Quảng Châu – Trung Quốc tiến tới thành lập An Nam Cộng sản Đảng (8/1929).

  – Đến năm 1930, cả hai tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )