Quãng đường từ nhà An đến trường học giải 840 m gồm hai đoạn đường đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học

Question

Quãng đường từ nhà An đến trường học giải 840 m gồm hai đoạn đường đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng 3/5 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học tính độ dài mỗi đoạn đường đó

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-08-04T20:17:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:18:33+00:00

  Đáp án:

   Tổng số phần bằng nhau là:

         5+3=8 (phần)

  Quãng đường từ nhà An đến hiệu sách dài số m là:

          840 : 8 x 3= 315 (m)

  Quãng đường từ hiệu sách đến trường học dài:

          840 – 315=525(m)

                Đáp số:315 m

                            525 m

   

  0
  2021-08-04T20:18:46+00:00

  Coi độ dài đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là : 3 phần .

       Độ dài đoạn đường từ hiệu sách đến trường học là : 5 phần .

        Độ dài đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là :

           840 : ( 5 + 3 ) x 3 = 315 ( m )

        Độ dài đoạn đường từ hiệu sách đến trường học là : 

           840 – 315 = 525 ( m )

                       Đáp số : …………….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )