Rút gọn các biểu thức a, M+N-P với M=2a^2-3a, N=5a^2+a, P=a^2-4 b, 2y-x-{2x-y-[y+3x-(5y-x) với x=a^2+2ab+b^2 , y=a^2-2ab+b^2 c, 5x-3-|2x-1|

Question

Rút gọn các biểu thức
a, M+N-P với M=2a^2-3a, N=5a^2+a, P=a^2-4
b, 2y-x-{2x-y-[y+3x-(5y-x) với x=a^2+2ab+b^2 , y=a^2-2ab+b^2
c, 5x-3-|2x-1|

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-08-11T19:23:23+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:24:40+00:00

  a. M + N – P= ( 2a² – 3a ) + ( 5a² + a) – ( a² -4)
  = 2a² – 3a +5a² +a -a²+4
  = (2a²+5a²-a²) + (-3a +a) +4
  = 6a²-2a+4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )