Rút gọn đa thức: $-2$$x^{4}$ $+$ 5$x^{3}$ $+$ $x$($x$$-$$1$) $+$ $3x$ $-$ $x^{2}$ $+$ $12$

Question

Rút gọn đa thức:
$-2$$x^{4}$ $+$ 5$x^{3}$ $+$ $x$($x$$-$$1$) $+$ $3x$ $-$ $x^{2}$ $+$ $12$

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2021-08-13T14:10:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T14:12:16+00:00

  Đáp án:

  ` -2x^4 + 5x^3 + 2x + 12` 

  Giải thích các bước giải:

  `-2x^4 + 5x^3 + x ( x – 1 ) + 3x – x^2 + 12`

  `= -2x^4 + 5x^3 + x^2 – x + 3x – x^2 + 12`

  `= -2x^4 + 5x^3 + ( x^2 – x^2 ) + ( 3x – x ) + 12`

  `= -2x^4 + 5x^3 + 2x + 12`

  0
  2021-08-13T14:12:30+00:00

  Đáp án:

  `-2x^4 + 5x^3 + x (x – 1) + 3x – x^2 + 12`

  `= -2x^4 + 5x^3 + x^2 – x + 3x – x^2 + 12`

  `= -2x^4 + 5x^3 + (x^2 – x^2) + (-x + 3x) + 12`

  `= -2x^3 + 5x^3 + 2x + 12`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )