` SO_3 + NaOH \to NaHSO_4` ` SO_3 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + H_2O` Mình muốn hỏi là hai phương trình này nó xảy ra đồng thời cùng 1 lúc hay là tùy vào điề

Question

` SO_3 + NaOH \to NaHSO_4`
` SO_3 + 2NaOH \to Na_2SO_4 + H_2O`
Mình muốn hỏi là hai phương trình này nó xảy ra đồng thời cùng 1 lúc hay là tùy vào điều kiện mà nó xảy ra PT 1 hoặc PT 2 , nếu đúng như thế thì điều kiện là gì?

in progress 0
Kennedy 2 tuần 2021-07-10T12:09:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:11:20+00:00

  Tùy theo tỉ lệ về số mol giữa $NaOH$ và $SO_3$.

  Nếu tỉ lệ $\dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_3}}}}} \ge 2$, phản ứng tạo ra muối trung hòa, xảy ra phương trình 2

  Nếu tỉ lệ $1 < \dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_3}}}}} < 2$, phản ứng tạo ra 2 muối cũng như là xảy ra cả hai phương trình.

  Nếu tỉ lệ $\dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{S{O_3}}}}} \le 1$, phản ứng tạo muối axit tức là xảy ra phương trình 1

  0
  2021-07-10T12:11:35+00:00

  Đặt $T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO_3}}$ 

  • Nếu $T<1$: dư $SO_3$, tạo $NaHSO_4$, chỉ xảy ra PT1.

  • Nếu $T=1$: vừa đủ PT1.

  • Nếu $1<T<2$: vừa hết $SO_3, NaOH$, xảy ra cả hai phương trình.

  • Nếu $T=2$: vừa đủ PT2.

  • Nếu $T>2$: dư $NaOH$, tạo $Na_2SO_4$, chỉ xảy ra PT2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )