So sánh chu trình crep và chuỗi chuyền hóa electron hô hấp

Question

So sánh chu trình crep và chuỗi chuyền hóa electron hô hấp

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-10-21T04:00:04+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T04:01:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chu trình creb:

  – Xảy ra tại chất nền của ti thể.

  – Biến đổi từ axit piruvic ——> axetyl – coenzim A —–> oxi hóa tạo thành FADH2 và NADH; ATP và CO2

  – Sản phẩm:

  2 Axit piruvic ——> 2 Axêtyl – CoA + 2 CO2 + 2 NADH

  2 Axêtyl – CoA ——> 4 CO2 + 6 NADH + 2 FADH2 + 2ATP

  Chuỗi truyền e hô hấp:

  – Xảy ra tại màng trong của ti thể.

  – Biến đổi từ NADH; FADH2 ——> ATP và nước

  – Sản phẩm

  10 NADH ——> 30 ATP + H2O

  2 FADH2 ——> 4 ATP + H2O

  0
  2021-10-21T04:01:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chu trình Krebs

  Vị trí xảy ra:Chất nền ti thể

  Nguyên liệu:Acid pyruvic, NAD+, FAD+, ADP

  Sản phẩm:NADH,FADH2, CO2, ATP

  Năng lượng:2ATP

  Chuỗi hô hấp

  Vị trí xảy ra:Màng ngoài ti thể

  Nguyên liệu:NADH ,FADH2, ADP

  Sản phẩm:NAD+, FAD+, ATP

  Năng lượng:34ATP 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )