$\sqrt[3]{3x-2}$ = – 2. Mọi người giải giúp em. EM CẢM ƠN.

Question

$\sqrt[3]{3x-2}$ = – 2.
Mọi người giải giúp em. EM CẢM ƠN.

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-08-05T16:06:56+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:08:00+00:00

  Đáp án:

   `x=-2`

  Giải thích các bước giải:

  $\sqrt[3]{3x-2}=2$

  `<=>3x-2 =-2^3`

  `<=>3x-2=-8`

  `<=>3x=-6`

  `<=>x=-2`

  `Vậy` `S={-2}`

  0
  2021-08-05T16:08:46+00:00

  $\sqrt[3]{3x-2}=-2$ 

  `->` `3x-2=-(2)^3`

  `->` `3x-2=-8`

  `->` `3x=-6`

  `->` `x=-2`

  Vậy `:` Vậy PT có tập nghiệm `S={-2}`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )