Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám là gì? A. Biết lợi dụng Pháp. B.

Question

Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám là gì?

A.
Biết lợi dụng Pháp.
B.
Biết lợi dụng Liên Xô.
C.
Biết chớp thời cơ.
D.
Biết lợi dụng Nhật.

in progress 0
Cora 5 tháng 2021-07-21T09:53:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T09:55:12+00:00

  Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám là gì?

  A. Biết lợi dụng Pháp.

  B. Biết lợi dụng Liên Xô.

  C. Biết chớp thời cơ.

  D. Biết lợi dụng Nhật.

  #Chúc bạn học tốt !

  #Xin hay nhất.

  0
  2021-07-21T09:55:31+00:00

  C chấp thời cơ bn ạ 

  * Thứ nhất, sự lãnh đạo kịp thời: Đảng đã tận dụng thời cơ “ngàn năm có một” để tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu.

  – Nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (họp từ ngày 13 đến 15-8-1945) quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước giành chính quyền trước khi Đồng minh vào.

  – Ngày 16, 17 – 8, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh đứng đầu.

  – Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư đến đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

  * Thứ hai,  sự lãnh đạo sáng tạo: Đảng ta đã kết hợp tài tình giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.

  CHO MK XIN CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT VS Ạ

  MK CẢM ƠN

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )