sục hỗn hợp 86 gam hai khí $SO_{2}$ và $CO_{2}$ vào dung dịch NaOH thu được 27 gam nước. a. viết pthh xảy ra. b. hãy tính khối lượng nước mỗi chất t

Question

sục hỗn hợp 86 gam hai khí $SO_{2}$ và $CO_{2}$ vào dung dịch NaOH thu được 27 gam nước.
a. viết pthh xảy ra.
b. hãy tính khối lượng nước mỗi chất trong hôn hợp ban đầu.
c. hãy tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

in progress 0
Jade 3 tuần 2021-08-13T13:47:34+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:48:40+00:00

  Đáp án:

   b) 64g và 22g

  c) 74,42% và 25,58%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  S{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\\
  C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  b)\\
  hh:\,S{O_2}(a\,mol),C{O_2}(b\,mol)\\
  {n_{{H_2}O}} = \dfrac{{27}}{{18}} = 1,5\,mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 1,5\\
  64a + 44b = 86
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 1;b = 0,5\\
  {m_{S{O_2}}} = 1 \times 64 = 64g\\
  {m_{C{O_2}}} = 0,5 \times 44 = 22g\\
  c)\\
  \% {m_{S{O_2}}} = \dfrac{{64}}{{86}} \times 100\%  = 74,42\% \\
  \% {m_{C{O_2}}} = 100 – 74,42 = 25,58\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-08-13T13:49:23+00:00

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )