Tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh, người ta bán khuyến mãi trứng gà với 4 đợt thống kê như sau: đợt 1 bán được 3/4 số trứng gà, đợt 2 bán được 3/4 số trứ

Question

Tại một cửa hàng Bách Hóa Xanh, người ta bán khuyến mãi trứng gà với 4 đợt thống kê như sau: đợt 1 bán được 3/4 số trứng gà, đợt 2 bán được 3/4 số trứng còn lại sau khi bán đợt 1, đợt 3 bán được 3/4 số trứng gà còn lại sau khi bán đợt 2, đợt 4 được 3/4 số trứng gà còn lại sau khi bán đợt 3 và cuối cùng còn lại đúng 1 quả trứng. Hỏi trước khi bán thì cửa hàng Bách Hóa Xanh có bao nhiêu trứng gà?

in progress 0
Caroline 3 tuần 2021-07-09T22:35:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:36:18+00:00

  Số trứng gà còn lại sau khi bán đợt `1` là : 

  `1` `-` `3/4` `=` `1/4`

  Số trứng gà bán đợt `2` là :

  `3/4` `.` `1/4` `=` `3/16`
  Số trứng gà còn lại sau khi bán đợt `2` là : 
  `1/4` `-` `3/16` `=` `1/16` 
  Số trứng gà bán đợt `3` là : 

  `1/16` `.` `3/4` `=` `3/64` 

  Số trứng gà còn lại sau khi bán đợt `3` là :
  `1/16` `-` `3/64` `=` `1/64` 
  `1/64` trứng gà ban đầu `=` `1` `⇒` số trứng gà ban đầu là `64`

  $#UMR#$

   

  0
  2021-07-09T22:36:43+00:00

     `text{Số trứng còn lại sau đợt 4 là :}`

        `1 : ( 1 – 3/4 ) = 4` `text{( quả )}`

     `text{Số trứng còn lại sau đợt 3 là :}`

        `4 : ( 1 – 3/4 ) = 16` `text{( quả )}`

      `text{Số trứng còn lại sau đợt 2 là :}`

         `16 : ( 1 – 3/4 ) = 64` `text{quả )}`

      `text{Số trứng ban đầu của cửa hàng đó là :}`

         `64 : ( 1 – 3/4 ) = 256` `text{ ( quả )}`

                               `text{Đáp số : 256 quả .}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )