Tại vùng sinh sản của một ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 4 đợt. Các tế bào con tạo ra đều trở thành các tế bào sinh

Question

Tại vùng sinh sản của một ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 4 đợt. Các tế bào con tạo ra đều trở thành các tế bào sinh trứng. Các tế bào này chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận của môi trường 6240 NST đơn. Tính bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là :

in progress 0
Nevaeh 3 tháng 2021-09-16T06:35:38+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T06:36:49+00:00

  Giải: 

  Gọi bộ NST của loài là 2n:

  => Ta có:

  5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 4 đợt. tạo ra số tế bào con là :

    5×$2^{4}$= 80 ( Tế bào )

  – Các tế bào này chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận của môi trường 6240 NST đơn

  ⇒ Ta có:

    =>2n × 80 = 6240

    =>2n=6240 : 80

    =>2n=78

  Vậy bộ NST lưỡng bội của loài 2n=78

   

  0
  2021-09-16T06:37:19+00:00

  Ta đặt 2n = x.

  5 TB nguyên phân trong 4 đợt tạo ra là : 5 x 24 = 80 ( TB sinh trứng)

  80 tế bào chuyển qua vùng chín tức là xảy ra quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể trong tế bào.

  =>Số NST mà tế bào nhận từ môi trường là 80x . ( 2 – 1)= 80x (1)

  Từ (1)=> 80x = 6240

           =>     x = 6240 : 80

           =>     x =  78

        Vậy x = 78

  CHÚC CẬU HỌC TỐT!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )