Tập hợp Z, I, Q, N, N* là gì ? Nêu ví dụ của từng tập hợp trên, phải đủ loại số, ví dụ có số âm và dương thì phải viết ra

Question

Tập hợp Z, I, Q, N, N* là gì ?
Nêu ví dụ của từng tập hợp trên, phải đủ loại số, ví dụ có số âm và dương thì phải viết ra

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-11T20:15:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T20:16:38+00:00

  Tập hợp Z là tập hợp số nguyên.

  I là tập hợp số vô tỉ

  Q là tập hợp số hữu tỉ

  N là tập hợp số tự nhiên

  N* là tập hợp số tự nhiên khác 0 

  ví dụ: 

  tập hợp Z: -1,0,1,2,3….

  tập hợp I: $\sqrt{2}$, π,…

  tập hợp Q: 1/3, -2/5,…

  tập hợp N: 0,1,2,3,4….

  tập hợp N*: 1,3,4,5,…

  0
  2021-09-11T20:16:47+00:00

  Tập $\mathbb{N}$ là tập hợp các số tự nhiên. Trong tập $\mathbb{N}$ có $\mathbb{N^*}$.

  $\mathbb{N}= \{ 0;1;2;3;4;5;…\}$ 

  Tập $\mathbb{N^*}$ là tập hợp các số tự nhiên khác 0. 

  $\mathbb{N^*}= \{ 1;2;3;4;5;…\}$ 

  Tập $\mathbb{Z}$ là tập hợp các số nguyên (gồm cả số âm, 0 và số dương). Trong tập số nguyên có tập $\mathbb{N}$, $\mathbb{N^*}$.

  $\mathbb{Z}= \{ …;-3;-2;-1;0;1;2;3;…\}$

  Tập $\mathbb{Q}$ là tập hợp các số hữu tỉ. Trong tập hữu tỉ có tập $\mathbb{Z}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{N^*}$, ngoài ra có các số thập phân hữu hạn và vô hạn tuần hoàn. 

  Tập $\mathbb{I}$ là tập hợp các số vô tỉ, là các số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

  Tập $\mathbb{Q}$ và $\mathbb{I}$ hợp lại gọi là tập số thực $\mathbb{R}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )