tế bào thực vật gồm những thành phần cấu tạo nào thành phần nào là quan trọng nhất vì sao câu 2 quang hợp là gì viết sơ đồ câu 3 Tân non được cấu tạ

Question

tế bào thực vật gồm những thành phần cấu tạo nào thành phần nào là quan trọng nhất vì sao câu 2
quang hợp là gì viết sơ đồ câu 3 Tân non được cấu tạo gồm những thành phần nào câu 4 cây ra hoa câu 6 thân cây dài ra do đâu

in progress 0
Allison 2 tháng 2021-08-17T06:22:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:23:20+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1:

  Tế bào thực vật gồm:

  +Thành tế bào 

  +Màng tế bào

  +Chất tế bào

  +Nhân

  +Không bào

  +Lục lạp

  Thành phần quan trọng nhất là nhân tế bào và lục lạp vì nhân tế bào điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào, lục lạp giúp cây tổng hợp tinh bột 

  Câu 2:

  Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước, khí cacbonic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.

  Sơ đồ:

  H2O + CO2 —-ánh sáng —> C6H12O6 + O2 

  Câu 3:

  Thân non gồm 2 phần chính là vỏ và trụ giữa.

  – Vỏ:

  + Biểu bì: bảo vệ bộ phận bên trong

  + Thịt vỏ: dự trữ và tham gia quá trình quang hợp

  – Trụ giữa:

  + Một vòng bó mạch:vận chuyển các chất trong cây

  + Ruột: chứa chất dự trữ

  Câu 4:

  Thân cây dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.

  0
  2021-08-17T06:23:43+00:00

  Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm các thành phần :

   + Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.

   + Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào

   + chất tế bào:  trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào.

   + Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.

   + không bào :(chứa dịch tế bào), lục lạp (nơi quang hợp).

  nhân là quan trọng nhất vì nhân điều khiển mọi chức năng sống của tế bào nên nó quan trọng nhất. ( câu này hơi rảnh)

   quang hợp là gì viết sơ đồ câu: 

     + Quang hợp: là quá trình cây nhờ chất diệp lục và năng lượng mặt trời, sử dụng nước và khí cacbonic chế tạo ra tinh bột và nhả khí oxi.
     + Sơ đồ quang hợp: nước + khí cacbonic (trong điều kiện có ánh sáng + diệp lục của lá cây) => Tinh bột + khí oxi.

  Thân non được cấu tạo gồm những thành phần nào

   – Thân non gồm 2 phần chính: Vỏ và trụ giữa 

      + Vỏ: gồm biểu bì và thịt vỏ.

      + Trụ giữa gồm các bó mạch xếp thành vòng.

  cây ra hoa

  +……………………………( ko hiểu câu hỏi)

  thân cây dài ra do đâu

  +  do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )