Thả 1 miếng kloai Kali vào 300ml dd Fe2(SO4)3 0,2M thu đc 1 dd A và kết tủa. Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi a) Tính khối lượng miếng kloai

Question

Thả 1 miếng kloai Kali vào 300ml dd Fe2(SO4)3 0,2M thu đc 1 dd A và kết tủa. Lọc kết tủa nung đến khối lượng không đổi
a) Tính khối lượng miếng kloai đã dùng
b) Tính nồng độ mol các chất sau pư

in progress 0
Serenity 28 phút 2021-10-09T23:25:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:27:49+00:00

  Đáp án:

   a. 14,04

  b. 0,6M

  Giải thích các bước giải:

   Các PTHH xảy ra:

  $2K+2H_2O\to 2KOH+ H_2\\6KOH+Fe_2(SO_4)_3\to 2Fe(OH)_3+3K_2SO_4$

  a. $n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,3.0,2=0,06\ mol$ Theo PTHH, ta thấy: 

  $n_{KOH}=6.n_{Fe_2(SO_4)_3}=0,36\ mol$

  Và: $n_K=n_{KOH}=> m_K=0,36.39=14,04$

  b. Theo PTHH, dd sau pư có $K_2SO_4$

  $n_{K_2SO_4}=0,5.n_K =0,5.0,36=0,18\ mol$

  Coi thể tích dung dịch không đổi, vậy 

  $C_M=0,18:0,3=0,6M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )