Thể tích dd HCl 0,3M cần để trung hòa 100 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là Giúp mình với ạ

Question

Thể tích dd HCl 0,3M cần để trung hòa 100 ml dd hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M là
Giúp mình với ạ

in progress 0
Melanie 3 tháng 2021-09-08T00:51:13+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T00:52:14+00:00

  $n_{OH^-}=n_{NaOH}+2.n_{Ba(OH)_2}=0,1.0,1+2.0,1.0,1=0,03(mol)$

  $H^++OH^-→H_2O$

  0,03  →  0,03                          (mol)

  $⇒n_{H^+}=n_{HCl}=0,03(mol)$

  $⇒V_{HCl}=\frac{0,03}{0,3}=0,1(l)$ 

  0
  2021-09-08T00:53:05+00:00

  Gọi `MOH` là công thức chung của bazo

  `=>n_(MOH)=0,1.0,1+2.0,1.0,1=0,03(mol)`

  Gọi `V(l)` là thể tính `HCl`

  `=>n_(HCl)=0,3.V`

  `HCl+MOH->MCl+H_2O`

  `0,03`      `0,03`

  `=>0,3V=0,03`

  `=>V=0,1(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )