Thu gọn đơn thức sau và tìm bậc, phần biến, hệ số của chúng : $5ax^2yz(-8xy^3bz)^2$ (a, b là hằng số)

Question

Thu gọn đơn thức sau và tìm bậc, phần biến, hệ số của chúng :
$5ax^2yz(-8xy^3bz)^2$ (a, b là hằng số)

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-11-13T04:46:51+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T04:48:21+00:00

  $5ax^{2}$yz(-8$x^{3}$bz) ²=5ax²yz.64x²$y^{6}$$b^{2}$$z^{2}$ 

                                        = 320ab²$x^{4}$ $y^{7}$$z^{3}$ 

  Bậc: 14

  Biến: $x^{4}$$y^{7}$$z^{3}$ 

  Hệ số: 320ab²

   

  0
  2021-11-13T04:48:26+00:00

  5ax^2yz(-8xy^3bz)^2

  =(-8.5)(x^2.x^2)(y.y^6)(z.z^2)ab^2

  =-40x^4.y^7.z^3.ab^2

  -Phần biến: x^4.y^7.z^3.ab^2

  -Phần hệ số: -40

  -Bậc: 4+7+3+2=16

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )