tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị là x1,x2 trong tự nhiên của 1 số nguyên tố x là 3:2. Trong đó, x1 có số khối là 24. Đồng vị x2 có số notron nhiều

Question

tỉ lệ về số nguyên tử của 2 đồng vị là x1,x2 trong tự nhiên của 1 số nguyên tố x là 3:2. Trong đó, x1 có số khối là 24. Đồng vị x2 có số notron nhiều hơn x1 là 1 notron. Xác định nguyên tử khối trung bình của x

in progress 0
Valentina 3 tháng 2021-09-06T17:20:44+00:00 2 Answers 51 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:21:49+00:00

  Đáp án:

  \(\overline {{M_X}}  = 24,4(u)\)

  Giải thích các bước giải:

   Đồng vị \(X_1\) có số khối là \(24\).

  Đồng vị \(X_2\) nhiều hơn đồng vị \(X_1\) 1 notron nên số khối là \(25\).

  \( \to \overline {{M_X}}  = \frac{{3{A_{{X_1}}} + 2{A_{{X_2}}}}}{{3 + 2}} = \frac{{3.24 + 2.25}}{{3 + 2}} = 24,4(u)\)

  0
  2021-09-06T17:21:59+00:00

  Đáp án:A1= 24 và % A1 = 60%

  A2=26 và %A2 = 40%

  Giải thích các bước giải:

  Gọi phần trăm đồng vị x1 là a%

  => phần trăm của đồng vị x2 là (100 – x)%

  Có:

  x
  1
  x
  2
  =
  3
  2

  a
  100

  a
  =
  3
  2

  2
  a
  =
  300

  3
  a

  5
  a
  =
  300

  a
  =
  60
  => phần trăm đồng vị 1 là 60%; phần trăm đồng vị 2 là (100-60)% = 40%

  Đặt số khối của đồng vị 1 là A => số khối của đồng vị 2 là (A +2) (vì đvị 2 hơn đvị 1 2 notron)

  M
  =
  60
  %
  .
  A
  +
  40
  %
  (
  A
  +
  2
  )
  100
  %
  =
  24
  ,
  8

  100
  A
  +
  80
  =
  2480

  A
  =
  24
  Vậy số khối đồng vị 1 là 24; số khối đồng vị 2 là 26

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )