tìm 1 số có 2 chữ số biết lấy số đó chia cho tổng tất cả các chữ số của số đó được thương là 5và dư 12.giải giúp với

Question

tìm 1 số có 2 chữ số biết lấy số đó chia cho tổng tất cả các chữ số của số đó được thương là 5và dư 12.giải giúp với

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-09-30T21:51:03+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T21:52:19+00:00

  Các số có 2 chữ số chia cho 1 số q bất kì được thương là 5 và dư 12 có dạng:

  A=5q+12.

  Số dư là 12 => \(q \ge 13\)

  => \(A \ge 77\)

  A=5q+12 nên A có chữ số tận cùng là 2 hoặc 7.

  => A có thể là các số 77, 82, 87, 92, 97.

  Thử lại:

  A = 77 => 77 : (7+7)= 5 dư 17 => Loại.

  A = 82 => 82 : (8+2) = 8 dư 2 => Loại

  A = 87 => 87 : (8+7) = 5 dư 12 => Đúng.

  A = 92 => 92 : (9+2) = 8 dư 4 => Loại

  A = 97 => 97 : (9+7) = 6 dư 1 => Loại.

  Vậy số cần tìm là 87.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )