tìm 10% của 30 tìm số a, biết 2 phần 3 của a bằng 20 so sánh 2016 phần 2017 + 2017 phần 2018

Question

tìm 10% của 30
tìm số a, biết 2 phần 3 của a bằng 20
so sánh 2016 phần 2017 + 2017 phần 2018

in progress 0
Alice 16 phút 2021-09-11T12:08:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T12:10:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   10% của 30:

  30*10:100=3

  a bằng:

  20:2/3=30

  2016/2017< 2017/2018

  0
  2021-09-11T12:10:34+00:00

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )