Tìm x 5x² + 10x +5 =0 Phân tích đa thức thành nhân tử x(2x -1 ) +4x -2 Thực hiện phép tính (5x^4 – 3x ³+x²) : 3x²

Question

Tìm x
5x² + 10x +5 =0
Phân tích đa thức thành nhân tử
x(2x -1 ) +4x -2
Thực hiện phép tính
(5x^4 – 3x ³+x²) : 3x²

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-08-13T13:18:08+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:20:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) $5x^2+10x+5=0\Leftrightarrow 5(x^2+2x+1)=0\Leftrightarrow 5(x+1)^2=0\Rightarrow x
  +1=0 \Rightarrow x=-1$

  b) $x(2x-1)+4x-2=x(2x-1)+2(2x-1)=(x+2)(2x-1)$

  c) $(5x^4-3x^3+x^2):3x^2=\frac{5x^2}{3}-x+\frac{1}{3}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )