Tìm x: a)51,12 : x – 34= 8,6 b) ( 67,5 – x ) :13,7=2,8 Cho hình thang vuông ABCD có AB = 4cm ; DC= 5cm ; AD= 3cm. Nối D với B đư

Question

Tìm x:
a)51,12 : x – 34= 8,6 b) ( 67,5 – x ) :13,7=2,8
Cho hình thang vuông ABCD có AB = 4cm ; DC= 5cm ; AD= 3cm. Nối D với B được hai hình tam giác ABD và BCD.
a) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.
b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

in progress 0
Amara 1 năm 2021-12-01T18:11:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:12:20+00:00

  Bài 1 :

  a, 51,12 : x -34= 8,6                                                       b,( 67,5 – x ) :13,7=2,8

   => 51,12 : x   =8,6+34                                                 =>( 67,5 – x )        =2,8 x 13,7

   =>51,12 😡     =42,6                                                     => 67,5   -x           =38,36

   =>      x          =51,12 : 42,6                                          =>      x                 =67,5 – 38,36

   =>     x           =1,2                                                        =>     x                  =29,14  

   

   

  0
  2021-12-01T18:12:49+00:00

   Tìm x

  $a, 51,12 : x – 34 = 8,6$

    $51,12 : x = 8,6 + 34$

  $ 51,12 : x = 42,6$

    $x = 51,12 : 42,6$

    $x = 1,2$

  $b, ( 67,5 – x ) : 13,7 = 2,8$

      $67,5 – x = 13,7 \times 2,8$

      $67,5 – x = 38,36$

    $ x = 67,5 – 38,36$

    $ x = 29,14$

  Câu 2 mk ko làm đc bạn thông cảm nhé

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )