Tìm x biết (x – 2)(2x + 4) – 2x(x + 1) = 0

Question

Tìm x biết (x – 2)(2x + 4) – 2x(x + 1) = 0

in progress 0
Anna 1 năm 2021-07-05T17:45:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:47:32+00:00

  $(x-2)(2x+4)-2x(x+1)=0$

  $⇔2(x-2)(x+2)-2x^2-2x=0$

  $⇔2(x^2-4)-2x^2-2x=0$

  $⇔2x^2-8-2x^2-2x=0$

  $⇔-2x-8=0$

  $⇔-2(x+4)=0$

  $⇔x+4=0$

  $⇔x=-4$

  $\text{Vậy $x=-4$}$

  0
  2021-07-05T17:47:44+00:00

  Đáp án:

   $x=-4$

  Giải thích các bước giải:

   $(x-2).(2x+4)-2x.(x+1)=0$

  $⇔2x^2-8-2x^2-2x=0$

  $⇔-2x-8=0$

  $⇔-2x=8$

  $⇔x=-4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )