Tìm x, biết : a, x/15 = 60/x b, x/24 = 6/x

Question

Tìm x, biết :
a, x/15 = 60/x
b, x/24 = 6/x

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2021-07-09T00:13:41+00:00 2 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:14:44+00:00

  Đáp án:

   a, `x/15 = 60/x`

  `=> x . x = 15. 60`

  `=> x^2 = 900`

  `=> x = ±30`
  b, `x/24 = 6/x`

  `=> x . x = 24 . 6`

  `=> x^2 = 144`

  `=> x = ±12`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-09T00:14:50+00:00

  Giải thích các bước giải:

  `a)`
  `x/15 = 60/x`
  `=>x.x=15.60`
  `=>x^2=900`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x^2=30^2\\x^2=(-30)^2\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=30\\x=-30\end{array} \right.\) 
  `b)`
  `x/24 = 6/x`
  `=>x.x=24.6`
  `=>x^2=144`
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x^2=12^2\\x^2=(-12)^2\end{array} \right.\) 
  `=>`\(\left[ \begin{array}{l}x=12\\x=-12\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )