tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa 3+$\sqrt{-x^2}$

Question

tìm các giá trị của x để các biểu thức sau có nghĩa
3+$\sqrt{-x^2}$

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-07-11T13:19:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:20:11+00:00

  Đáp án: `x=0` thì biểu thức $3+\sqrt{-x^2}$ có nghĩa.

  Giải thích các bước giải:

  Để $3+\sqrt{-x^2}$ có nghĩa thì: $\sqrt{-x^2} ≥ 0$

  $⇔ -x^2 ≥0$

  $⇔ x^2 ≤0$

  Mà $x^2 ≥ 0 ∀ x$ nên $x=0$

   

  0
  2021-07-11T13:20:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: `x^2 \ge 0 ∀x`

  `⇒ -x^2 \le 0 ∀x`

  Vì vậy để BT có nghĩa thì căn thức `\ge 0`

  `⇔ -x^2 \ge 0` ( vô lí)

  `⇒ x =0`

  Vậy với `x=0` thì BT có nghĩa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )